10 Maddede Efendimiz’i Sahabe Gibi Sevmek

1) “Ailene ne bıraktın, ey Ebû Bekir?”

kitap resmi

Hazreti Ömer (r.a.) anlatır:
“Bir defasında İslam davası için Resûlullah, yardımda bulunmamızı emir buyurmuştu. Bu, servetimin çok olduğu bir zamana rast geldi. İçimden, ‘Bugün Ebû Bekir’i geçebilirim!’ dedim. Malımın yarısını getirip Resûlullah’a teslim ettim. Resûlullah:
“Ailene ne bıraktın, ey Ömer?” dedi.
“Getirdiğim kadarını da aileme bıraktım.” dedim.
Biraz sonra Ebû Bekir geldi.
O da malının tamamını getirmişti. Resûlullah (a.s.m.) ona da:
“Ailene ne bıraktın, ey Ebû Bekir” dedi. Hz. Ebû Bekir’in verdiği cevap şuydu:
“Onlara da, Allah ve Resûl’ünün sevgisini bıraktım.”
Ben bunun üzerine, ‘Artık hiçbir hayır yarışında Ebû Bekir’i geçemem!’ dedim.”
(Üsdü’l-Gàbe, 3: 218; Tirmizî, Menâkıb: 16; Hilye, 1: 32.)


2) “Seni Hak dinle gönderen Allah`a yemin olsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız!”

Peygamber Efendimiz, sahabelerle Safra yakınındaki Zefiran mevkiine vardığında, Kureyşin büyük bir ordu ile gelmekte olduğunu haber aldı. Böyle bir hareketle karşılaşacaklarını tahmin etmediklerinden bir anda ne yapmaları gerektiği hususunda karar veremediler. Zira, niyetleri harb etmek değildi. Bunun için bir hazırlıkları da yoktu. Üstelik alınan isrihbarâta göre, müşrik ordusu hem sayıca çok, hem silâhça onlardan üstün idi.

Resûl-i Ekrem, Ashâbını topladı. Kervanın takib edilmesinin mi, yoksa müşrik ordusuna karşı çıkmanın mı daha uygun olacağı hususunda onlarla istişarede bulundu.

Daha sonra Ensardan Mikdat bin Esved Hazretleri şöyle dedi:
“Yâ Resûlallah! Rabbim sana neyi emrettiyse onu yap! Vallahi biz İsrailoğullarının Hz. Musâ`ya dediği gibi, `Git Rabbinle beraber düşmanlara karşı çık! Biz buradan kımıldamayız` tarzında bir söz söyleyecek değiliz. Biz sana tâbiyiz.”

Feragat ve cesaret timsali bu Sahabînin sözlerinden memnun olan Resûl-i Ekrem kendilerine hayır duâda bulundu.
Bu konuşmalardan sonra, kararın ne mahiyette verileceği artık anlaşılmıştı. Fakat Ensarın da bu hususta görüşünü almak gerekiyordu. Çünkü, onlar Medine dahilinde Peygamberimizi ve Müslümanları koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Şimdi ise şehrin dışında bulunuyorlardı.
Resûl-i Ekrem onların bu konudaki görüşlerini sordu. Ensar namına Sa`d bin Muaz Hazretleri söz aldı ve şöyle konuştu:
“Yâ Resûlallah! Biz sana îmân ve seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin de hak olduğuna şehâdet ettik. Bu hususta dinlemek ve itâat etmek üzere sana kesin sözler de verdik.
“Yâ Resûlallah! Nasıl bilirsen, öyle yap. Biz seninle beraberiz. Seni Hak dinle gönderen Allah`a yemin olsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi dahi geri kalmaz. Biz düşmana karşı varmaktan çekinmeyiz. Muharebe ânında geri dönmeyiz. Allah`ın bereketi ile yürüt bizi!”


3) “İstedim ki, hayatım seni öpmekle son bulsun.” 

Bedir savaşından önceki saatlerdir… Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem son bir kez safları kontrol etmekte, askerine çeki düzen vermektedir. Saftan bir az önde duran arkadaşlarından Hudayr oğlu Üseyd’i hafifçe göğsünden iterek safa girmesini ister. Üseyd ise:
“Ey Allah’ın Elçisi” der “canımı acıttın, izin ver, karşılığını alayım.” Hz. Muhammed (asv) hemen önüne geçerek:
“Buyur, al hakkını” der. Üseyd ise son derece ciddi bir tavırla:
“Fakat” der “Ey Allah’ın Elçisi, benim göğsüm çıplaktı, sende ise elbise var ” Hz. Muhammed (asv) gömleğini çözerek:
“Haydi” der “şimdi al hakkını.”
Peygamberini kucaklayarak öpmeye başlayan Hudayr oğlu Üseyd, bir yandan da
“Ey Allah’ın Elçisi” demektedir. “Anam babam sana feda olsun, istedim ki, hayatım seni öpmekle son bulsun.”
(M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe, II/492)


4) “Böyle davranmakla emrolunduk.”

Hz. Abdullah bin Abbas’ın ilmine herkes hayrandı. O ise, “Bu nimeti bana veren, Yüce Allah’tır. Resûlullah benim için ilim ve hikmet niyazında bulundu, Cenâb-ı Hak da ihsan etti.” derdi. Gurura kapılmazdı. Kendisinden büyük, yaşlı sahabilere saygıda kusur etmezdi. Bir seferinde Zeyd bin Sabit ata binerken orada bulunan Hz. Abdullah, atın üzengisini tuttu. Hz. Zeyd:
“Ey Resûlullah’ın amcası oğlu, rica ediyorum bunu yapma! Beni mahcup ediyorsun.” dedi. Hz. Abdullah:
“Biz, âlimlerimize böyle davranmakla emrolunduk.” diye karşılık verdi. Hz. Zeyd (r.a.) dayanamayarak Hz. Abdullah’ın elini öptü ve:
“Biz de Âl-i Beyt’e böyle davranmakla emrolunduk.” karşılığını verdi.


5) “Niçin ona daha çok?”

Resûlullah’ın Hz. Üsâme’yi çok sevdiğini bilen Hz. Ömer, daima onunla meşveret eder ve el üstünde tutardı. Bir gün tahsisat dağıtılmış ve kendi oğlu Abdullah’a 200 dirhem verildiği hâlde, Üsâme bin Zeyd’e 500 dirhem verilmişti. Abdullah bin Ömer, bunun niçin böyle olduğunu bir serzenişle babasına sordu. Hz. Ömer’in cevabı şu oldu:
“Evladım, Resûl-i Ekrem, Üsâme’yi senden, babasını da senin babandan daha çok severdi.” (Üsdü’l-Gàbe, 1: 65.)


6) “Sen mi büyüksün, Resûlullah mı?”

Peygamber Efendimiz, Hz. Abbas’a hitap ettiğinde, “Ey Resûlullah’ın amcası” derdi. Hz. Abbas, bu hitaptan çok hoşlanırdı. Sık sık Resûlullah’a gelir, kendisine dua ve ilim öğretmesini isterdi. Resûlullah Efendimiz de ona kısa ve öz dualar öğretir, dünya ve ahirette afiyet dilemesini isterdi.
Hz. Abbas, Resûlullah’tan yaşlı olmasına rağmen çok hürmeti vardı. “Resulullah’tan büyüğüm.” demeye dili varmazdı. “Sen mi büyüksün, Resûlullah mı?” diye soranlara, “O benden büyük, ben ise ondan yaşlıyım!” cevabını verirdi.


7) “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayra, sevaba eremezsiniz.”

Ebû Talha’nın Medine’de çok sayıda hurma bahçesi vardı. Bunlar içerisinde en fazla “Beyraha” hurmalığını severdi. Burası Mescid-i Nebevî’ye çok yakındı. Peygamberimiz sık sık buraya uğrar, güzel manzarasını seyreder ve meşhur suyundan içerdi. “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayra, sevaba eremezsiniz.” mealindeki âyet nazil olunca, Hz. Ebû Talha hemen Resûlullah’a gitti ve şöyle dedi:
“Yâ Resûlallah! Cenâb-ı Hak, ‘Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayra, sevaba eremezsiniz.’ buyuruyor. Mallarımın içinde en fazla Beyraha hurmalığını seviyorum. Onu Allah yolunda infak ediyorum. Allah indinde makbule geçmesini umuyorum. Yâ Resûlallah, onu Allah’ın emrettiği yerlere ver.”
Peygamberimiz onun bu hareketinden çok memnun kaldı, şöyle buyurdu:
“Söylediğini duydum. Onu akraban arasında infak etmeni uygun buluyo¬rum.”
Hz. Ebû Talha, “Yâ Resûlallah, buyurduğunuz gibi yaparım.” dedi ve en sevdiği hurma bahçesini akrabasına sadaka olarak dağıttı.
(Hayâtü’s-Sahâbe, 2: 92; İsâbe, 1: 567.)


8) Küçük Hizmetkâr”

pembe gül

On yaşından yirmi yaşına, Hz. Muhammed (asv)’in vefatına kadar hizmetine bakan, günlük işlerini gören zeki ve yaramaz bir Medinelidir… Malik oğlu Enes…
Bu on yıllık uzun süre Enes’in yaramazlıklarıyla doludur. Kendi anlatımıyla:
“Hz. Muhammed (asv) beni çarşıdan bir şey almaya gönderirdi. Ben sokakta oynayan çocukları görünce onlarla oyuna dalardım ve ne alacağımı unuturdum. Sonra sus pus O’nun huzuruna gelirdim. O beni böyle mahcup ve ürkek görünce ‘Ne yapsın Enes, O’nun elinde birşey yok ki, ona yapacağı işi Allah unutturuyor.’ der ve gönlümü alırdı.”
Bu günlerden birinde Enes’in haylazlık katsayısı bir hayli yükselir ve gönderildiği iş için kendi içinden “Allah’a and olsun ki gitmeyeceğim.” der. Sonra pişman olur, yola koyulur ve sokakta oynayan çocuklarla karşılaşınca da unutur. Oyuna dalar. Bir süre sonra bir el onu ensesinden yakalamıştır.
Dönünce karşısında Hz.Muhammed (asv)’i görür, gülümseyerek:
“Enesçiğim; gönderdiğim yere gittin mi?” demektedir.
Enes de “Evet ey Allah’ın Elçisi. “Şimdi oraya gidiyordum…” der. Hz. Muhammed (asv) hiçbir şey söylemeden gülümsemeye devam eder.
Yaşlılığında Hz. Muhammed (asv)’li yıllarının değerlendirmesini yaparken, Malik oğlu Enes şöyle diyecektir:
“Küçük yaşta yanına girdim ve tam on sene hizmetinde bulundum. Bana bir defa olsun sövmedi, beni bir defa olsun dövmedi. Yaptığım bir hatadan dolayı “Niçin bunu yaptın?” veya ihmal ettiğim, yapmadığım bir işten dolayı “Niçin bunu yapmadın?”diye kızmadı, azarlamadı. Yüzüme karşı yüzünü somurtmadı.”
(Afzalur Rahman, a.g.e., I/40; Doç. Dr. Recep Kılıç, Hazreti Peygamberin Hayatından Davranış Modelleri, s.133; Ebu’s-Şeyh el-lsbehani, a.g.e.. s.34)


9) “Bir ezan da burada oku.”

ezan okuyan adam

Ebu Mahzure isimli bir çocuk müezzinin taklidini yaparak ezanla alay etmektedir. Hz. Muhammed (asv) onu yanına çağırır ve ezanla alay edildiğini fark etmemiş gibi ciddi ve yumuşak bir tavırla:
“Haydi bir ezan da burada oku.” der.
Utanç içinde kalan Ebu Mahzure bu kez bütün yeteneğini zorlar, özenerek bir ezan okur.
Eksik ve yanlışlarını düzelten Hz. Muhammed (asv), cebine bir kaç kuruş koyar, eliyle de sırtını sıvazlayarak:
“Mübarek olsun…” der.
Ebu Mahzure gördüğü iltifat ve bağışlama karşısında hala şaşkındır. Mekke’de müezzinlik yapmak için izin ister ve alır. Yıllar boyunca Mekke’nin müezzinliğini o yapacaktır.


10) “Ayağı ile yanağıma basıp çiğnemedikçe, vallahi yüzümü yerden kaldırmayacağım!”

bulutlar arasında cami

Ashaptan Ebu Zerr, Bilal-i Habeşiyle bir gün tartışır ve ona: “Siyah kadının oğlu” diye hakaret eder. Durum Hz. Peygamber’e haber verilince Peygamberimiz son derece kızar ve Ebu Zerr’e şunları söyler:
“Ey Ebu Zerr! Sen Bilal’i, annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen hâlâ cahiliye zihniyeti taşıyorsun!”
Bir anlık öfke ile ağzından çıkan ve kendisinin de istemediği bu sözden dolayı Ebu Zerr çok üzülür, pişman olur. Ağlamaya başlar ve kendini yere atarak yüzünü toprağa yapıştırır. Ardından şöyle der:
“Bilal ayağı ile yanağıma basıp çiğnemedikçe, vallahi yüzümü yerden kaldırmayacağım!'”
Bilal-i Habeşi’den tekrar tekrar özür diler.
Bilâl ise, yerden. Ebû Zerr’i kaldırır, “Bu yüz basılmaya değil, öpülmeye layıktır…” diyerek onu bağrına basar.


 

Yorum Yap

    Ceyhan
    22 Kasım 2017 - 04:14

    Bizlerede şefaatçi ol ya Resulullah

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Open List
Open List
Ranked List
Ranked List
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format