Sahabeden Gençlere 6 Büyük Öğüt

Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, dersini bizzat Resulullah Aleyhissalatü Vesselâm Efendimizden almış olan, O’nun ruhları temizleyip parlatan bir tesiri olan sohbetine nail olup o nurdan hiçbir engel araya girmeden istifade etmiş olan, insanlığın içindeki en hayırlı ve en faziletli ümmettir. Adeta her birisi insanlara doğru yolu işaret eden sabit yıldızlar gibidir ki hangisine tutunsak hepsi bizi Resulullah’ın öğrettiği yola, hidayete götürür.
Sizin için ilmi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselâm tarafından da takdir edilen, hakkında “Benden sonra iki kişiye, Ebû Bekir ve Ömer’e uyunuz. Ammar’ın gösterdiği yoldan gidiniz. İbni Mes’ud’un tavsiyelerine sımsıkı sarılınız.” buyurduğu sahabesi Abdullah bin Mesud’un 6 öğüdünü derledik.

1) “İlim pınarları” olunuz!

empati1

“Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir:
Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;
Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.” (Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268)
Kur’an ve sünnetin ilim okyanusundan doğup kurak gönüllere rahmet taşıyan, kir pas tutmayıp pislenenleri de tertemiz eden ve insanların istifade edip beslendiği bir ilim pınarı da sen ol ve bunun için Allah’ın isimlerinin ışığında bir ilme yapış. Her ilim bir esmaya tutunur ve en nihayetinde marifetullaha (Allah’ı tanıyıp bilmek) bizi götürür. Örneğin tıp eş-Şâfi ismine, mühendislik El-Adl ve el-Hakem isimlerine götürür ve en yüksek mertebelerini burada alırlar.
Efendimiz’in ilim pınarları olmaya davet eden şöyle bir hadis-i şerifi vardır:
“Allah’ın benimle göndermiş olduğu hidâyet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak ve kaygan arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.” (Buhârî, İlim 20; Müslim, Fezâil 15)


2) “Hidayet meşaleleri” olunuz!

empati2

Hani hepimizin bildiği çok veciz ve kıymetli bir söz vardır:
“Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?”
Gözün gözü görmediği ve tuzaklarla dolu bu yolda insanların ayaklarının kaydığı, doğrunun ve yanlışın iç içe girip birbirinden ayırt edilmekte zorlanıldığı şu imtihan dünyasında elbette insanların yollarını aydınlatıp doğru yola ulaştıran ve doğru ile yanlışın farkını apaçık gösterip insanları doğruya kavuşturan bir âlim, Allah katında ne kadar değerlidir. Hele ki bir de genç ise!

“O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, mü’minlere çok merhamet edendir.” (Ahzâb Sûresi 43)


3) “Evlerinin düşkünleri” olunuz!  

3 çoçuk

Burada söylenen “evinin düşkünü olmak” tabirinde anlatılmak istenen ailenin ve aileye bağlılığın önemidir. İslâm’ın nuru şüphesiz bütün dünyaya ulaşıp hakim olacaktır fakat bu uğurda mücadele edenlerden olmak da bize düşen vazifedir. Bu ise ancak evlerimizden başlayarak olur. Yani biz İslâm’ı önce evimizde hakim kılmalıyız. Evlatlarımızı İslâm’ın nuruyla parlatmalıyız ki onlar da gelecekte başka insanları parlatsınlar.


4) “Gecenin kandilleri” olunuz!

baba ve kız çoçuk

“(Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir.” ( l-i İmrân Sûresi 16-17)

Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.
Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.” (Secde Sûresi 16-17)

Gece namazının kabirde ışık olacağını işaret eden Resulullah Efendimiz (asm) gece namazına aksatmadan devam ederdi ve herkesin uykuda olduğu bu saatleri Rabbine yalvarıp ümmeti için dualar ederek geçirirdi. Bizlere de sık sık gece namazını tavsiye ederdi ve seher vaktinde uyanık olup Allah’a ibadet etmenin değerini anlatırdı.
Gecelerini ibadetle geçiren kandil yürekler, semavat ehli olan meleklere yeryüzünden yıldızların gözükmesi gibi gökyüzünden aydınlık gözüken yerlerdir.
Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir başka Hadis-i Şerifinde bu vakitlerin kıymetini şöyle ifade ederler:

“Allah Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya semasına iner ve şöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki bana duâ ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki bana istiğfar ederse onu bağışlarım. Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece devam eder.” (Tirmizî, Namaz, 326)

Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
“Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi.” (Zâriyât, 51/15-18)


5) “Kalpleri yeni, elbiseleri eski kimseler” olun!

teyzeye yardım eden kız

Kalp müminde imanın bulunduğu yerdir ve Rabbin nazargâhdır. Efendimiz (asm) şöyle buyurur:
“Elbisenin eskidiği gibi, göğsünüzdeki iman da eskir. Allah’a niyaz ederek, imanınızı tazeleyin!” (Taberanî, Hâkim)

“İmânınızı lâ ilâhe illâllah diyerek yenileyiniz.” (Müsned , II/359; et-Terğib ve’t- Terhib, II/415)

Kalpleri yeni elbiseleri eski kimseler olmak tabirinde ifade edilmek istenen, dış görünüşten daha da fazla olarak içimizin eskiliğini tamir etmek, zaten bir gün soyulacak kabuktan ziyade asıl önemli yer olan özümüzün taze ve yeni olmasına önem vermektir. Yani hal durumu yerinde olduğu halde eski püskü dağınık giyinip insanların arasına yakışmayacak şekilde çıkmak değil, israftan kaçınıp tevazudan ayrılmamaya işarettir.
Muâz İbni Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse, gücü yettiği halde mütevazî davranarak lüks elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu îman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır.” (Tirmizî, Sıfatu’l-kıyâmet 39. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 338, 339)


6) “Göktekiler tarafından bilinen, yerdekilerden gizlenen kimseler olun.””

teyzeye yardım eden kız

“Cenâb-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda, çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla, çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Meselâ, Leyle-i Kadri umum Ramazan’da, saat-i icâbe-i duayı Cuma gününde, makbul velîsini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış.” (Risale-i Nur)


Cenab-ı Hakk’ın kimi kulları vardır ki onlar insanlar tarafından bilinmezler ama gök ehlinin yanında çok saygıdeğer kimselerdir.
Erzumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bir şiirinde bu durumu çok güzel anlatır:
“Harabât ehline hor bakma şâkir
Defineye mâlik virâneler var”
Cenab-ı Hak katında bir işi önemli kılan o işin yalnızca Allah rızası için yapılmasıdır. Başkaları görsünler, övsünler diye değil “kimse bilmese de olur, Rabbim biliyor ya, bu bana yeter” diyebilen ve tek arzusu yaptığı işten Allah’ın razı olması olan kullardır Allah’ın rızasını kazananlar.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:
“Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb-ı Hak:
– Peki, bunlara karşılık ne yaptın? buyurur.
– Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim, diye cevap verir.
– Yalan söylüyorsun. Sen, “babayiğit adam” desinler diye savaştın, o da denildi, buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da:
– Peki, bu nimetlere karşılık ne yaptın? diye sorar.
– İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızân için Kur’an okudum, cevabını verir.
– Yalan söylüyorsun. Sen “âlim” desinler diye ilim öğrendin, “ne güzel okuyor” desinler diye Kur’an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi, buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır.
(Daha sonra) Allah’ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder.
– Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın? buyurur.
– Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden esirgemedim, sadece senin rızânı kazanmak için verdim, harcadım, der.
– Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün yaptıklarını “ne cömert adam” desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi, buyurur. Emrolunur bu da yüzüstü cehenneme atılır.” (Müslim, İmâre 152)
Yani eğer göktekiler sizin amellerinizin kıymetini takdir edip övmüyorsa yerdekiler ne kadar alkışlasa da hiçbir kıymeti yoktur.
“Biz öyle insanları gördük ki (gördüğü sahabe ve büyük tabiini kastediyor), eğer siz onları görseydiniz, ‘bunlar mecnundu’ diyecektiniz. Şayet onlar sizi görseydi, ‘bunlar şeytandır’ diyeceklerdi.” (Hasan Basrî Hazretleri)

Sizler için efendimiz (asm)’ın sünnetlerinden birisi olan Misvak nasıl hazırlanır ve kullanılır hakkında bilgi verdik bakmak istersiniz diye düşündük.

 


Hiç yorum yok :(

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Open List
Open List
Ranked List
Ranked List
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format